ATRANS MILJÖ & KVALITETSPOLICY


Atrans AB marknadsför, konstruerar och tillverkar lastbilspåbyggnader och släpfordon för tunga landsvägstransporter med tillhörande reservdelsförsäljning, reparationer och servicearbeten. Vi ska utföra vårt arbete på ett sätt så att det leder till nöjda kunder och en minskad miljöpåverkan. Vårt miljö- och kvalitetsarbete ska vara engagerande och kundinriktat så att det utgör en naturlig del i våra kundrelationer. 


Företagets och medarbetarnas agerande i interna och externa relationer skall kännetecknas av kompetens och professionalism. Kunden ska känna förtroende för oss. Vår yrkesheder ochmoral ska vara hög och vi ska känna oss stolta för de produkter och tjänster som produceras. Vårt mål ska vara att göra rätt från början så att vi ständig minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan. 

 

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå  förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum. Vi ska där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete.

 

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.


Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå. 


 

 

ATRANS i Holmsund

ATRANS affärsinriktning är kundanpassade släpfordon och lastbils-påbyggnationer specialiserade för vägtransporter av skogsbaserade råvaror och produkter (flis, pellets, biobränsle, sågat virke, papper -och pappersmassa, styckegods m m).

 

Kontakt oss

Besökaddress                       

Atrans AB                           
korsvägen 2,                       
91335 Holmsund                

 

Dela vår sida


© 2023 Atrans AB
Information om cookies